Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Aspekty prawne

Dla istniejącego terenu SE Jasiniec oraz terenu planowanej rozbudowy stacji opracowywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.


Realizacja inwestycji nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.